Trường Đại học Y-Dược, Đại học Huế lên đường chi viện cho tỉnh Đồng Nai