Bệnh viện Y Dược Huế

KẾT QUẢ TỰ KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG BỆNH VIỆN 6 THÁNG 2017

Kết quả tự kiểm tra chất lượng bệnh viện 6 tháng đầu năm 2017

https://drive.google.com/open?id=0B6A-n1Netp3TY3dWTVNVT3BvUFE