Bệnh viện Y Dược Huế

KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN TỔNG THỂ BỆNH VIỆN TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y DƯỢC HUẾ GIAI ĐOẠN 2015 - 2017 VÀ ĐỊNH HƯỚNG ĐẾN NĂM 2020

KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN TỔNG THỂ BỆNH VIỆN TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y DƯỢC HUẾ GIAI ĐOẠN 2015 - 2017 VÀ ĐỊNH HƯỚNG ĐẾN NĂM 2020