Bệnh viện Y Dược Huế
TS.BS.Lê Văn An
PGS.TS.BS.Lê Văn An
PGS.TS.BS.Nguyễn Trường An
ThS.BS.Nguyễn Thị Tâm An
BS.Ngô Đắc Hồng Ân
ThS.BS.Nguyễn Duy Nam Anh
ThS.BS.NGUYỄN THỊ CHÂU ANH
TS.BS.Tôn Nữ Phương Anh
PGS.TS.BS.Trương Quang Ánh
TS.BS.Tôn Nữ Vân Anh
BS.Lê Thỵ Phương Anh
ThS.BS.Nguyễn Thị Kim Anh
BS.Nguyễn Nguyễn Thái Bảo
ThS.BS.Nguyễn Thị Thanh Bình
ThS.BS.Hồ Duy Bính
TS.BS.Trần Thế Bình
ThS.BS.Lê Trọng Bỉnh
ThS.BS.Nguyễn Văn Cầu
TS.BS.Nguyễn Văn Cầu
TS.BS.Ngô Thị Minh Châu