Bệnh viện Y Dược Huế
TS.BS.Ngô Thị Minh Châu
ThS.BS.LÊ THỊ BẢO CHI
PGS.TS.BS.Lê Chuyển
BS.Nguyễn Thị Hồng Chuyên
PGS.TS.BS.Nguyễn Thị Cự
ThS.BS.Lê Thị Cúc
TS.BS.Lê Ngọc Cường
GS.TS.BS.Trần Hữu Dàng
PGS.TS.BS.Trần Thị Minh Diễm
ThS.BS.Nguyễn Thị DiễmThư
ThS.BS.Hồ Xuân Dũng
ThS.BS.Trần Hữu Dũng
BS.CKII.Phan Văn Dưng
BS.CKII.Hà Nữ Thùy Dương
ThS.BS.Lê Đình Đạm
ThS.BS.Ngô Minh Đạo
TS.BS.Nguyễn Hữu Châu Đức
TS.BS.Võ Văn Đức
ThS.BS.Võ Thị Minh Đức
ThS.BS.Phan Thị Hằng Giang