Bệnh viện Y Dược Huế
ThS.BS.Trương Thị Linh Giang
ThS.BS.Hoàng Thị Ngọc Hà
ThS.BS.Võ Việt Hà
ThS.BS.Nguyễn Kim Hải
PGS.TS.BS.Nguyễn Thị Thúy Hằng
BS.Huyền Tôn Nữ Hồng Hạnh
BS.Hoàng Đình Anh Hào
BS.Nguyễn Thị Thu Hiền
ThS.BS.Hoàng Thế Hiệp
BS.Trần Doãn Hiếu
TS.BS.Phù Thị Hoa
BS.CKII.TRẦN THỊ NHƯ HOA
PGS.TS.BS.Nguyễn Thị Kim Hoa
ThS.BS.Nguyễn Hoàng
ThS.BS.Lê Bá Hứa
ThS.BS.Nguyễn Trần Thúc Huân
PGS.TS.BS.Nguyễn Khoa Hùng
ThS.BS.Đoàn Mạnh Hùng
ThS.BS.Trần Thị Sông Hương
TS.BS.Lê Lam Hương