Bệnh viện Y Dược Huế
PGS.TS.BS.Trần Văn Huy
ThS.BS.Lê Quang Huy
BS.Lê Thanh Huy
BSCKI.Nguyễn Khánh Huy
ThS.BS.Phạm Thị Thanh Huyền
PGS.TS.BS.Lê Đình Khánh
BS.CKII.Đào Thị Vân Khánh
ThS.BS.Vĩnh Khánh
ThS.BS.Võ Văn Khoa
PGS.TS.BS.Lê Trọng Khoan
ThS.BS.Trần Văn Khôi
BS.Ngô Viết Lâm
ThS.BS.Lê Trọng Lân
ThS.BS.Dương Thị Ngọc Lan
ThS.BS.Trần Thị Thu Lành
ThS.BS.Trần Mạnh Linh
BS.Nguyễn Thị Thùy Linh
TS.BS.Nguyễn Cửu Long
ThS.BS.Lê Văn Long
ThS.BS.Nguyễn Hoàng Long