Bệnh viện Y Dược Huế
TS.BS.Lê Phan Minh Triết
BS.CKII.Nguyễn Lưu Trình
ThS.BS.Ngô Văn Trung
ThS.BS.Trần Quang Trung
BS.CKII.Hoàng Thanh Tuấn
TS.BS.Nguyễn Sanh Tùng
BS.CKII.Nguyễn Thị Ngọc Tỷ
PGS.TS.BS.Phan Hùng Việt
PGS.TS.BS.Trương Quang Vinh
PGS.TS.BS.Phạm Anh Vũ
BS.Đoàn Phước Vựng
PGS.TS.BS.Hoàng Thị Thủy Yên