Bệnh viện Y Dược Huế
PGS.TS.BS.NGÔ VIẾT QUỲNH TRÂM
BS.Nguyễn Thị Thuỳ Trang
ThS.BS.Châu Thị Hiền Trang
ThS.BS.Nguyễn Thị Diệu Trang
BS.CKII.Hoàng Thị Minh Trí
TS.BS.Nguyễn Hữu Trí
ThS.BS.Trương Văn Trí
TS.BS.Lê Phan Minh Triết
BS.CKII.Nguyễn Lưu Trình
ThS.BS.Trần Quang Trung
BS.CKII.Hoàng Thanh Tuấn
TS.BS.Nguyễn Sanh Tùng
BS.CKII.Nguyễn Thị Ngọc Tỷ
PGS.TS.BS.Phan Hùng Việt
PGS.TS.BS.Trương Quang Vinh
PGS.TS.BS.Phạm Anh Vũ
BS.Đoàn Phước Vựng
PGS.TS.BS.Hoàng Thị Thủy Yên
ThS.BS.Hoàng Thị Bạch Yến