Bệnh viện Y Dược Huế

Mẫu đơn xin học, tờ trình mở lớp và đề nghị cấp chứng nhận cầm tay chỉ việc tại Bệnh viện Trường Đại học Y Dược Huế

1. Mẫu đơn xin học cầm tay chỉ việc tại Bệnh viện Trường Đại học Y Dược Huế của học viên

https://drive.google.com/open?id=0B2RCqNRzitiNeFlfTDNucF80VDQ

Học viên đánh máy điền thông tin, trình ký đơn vị đào tạo và nộp đơn tại phòng NCKH-ĐN-ĐT-CĐT

 

2. Mẫu văn bản của đơn vị đào tạo

2.1 Mẫu tờ trình mở lớp Cầm tay chỉ việc

https://drive.google.com/open?id=0B2RCqNRzitiNdGRxV0RrNnp1bVE

 

2.2 Mẫu Giấy đề nghị cấp chứng nhận

https://drive.google.com/open?id=0B2RCqNRzitiNbFJzM0xqMDhydms

Đơn vị đào tạo đánh máy điền thông tin và chuyển về phòng NCKH-ĐN-ĐT-CĐT.