Bệnh viện Y Dược Huế

Quy trình đăng ký và xác nhận số liệu tại Bệnh viện Đại học Y Dược Huế

QUY TRÌNH ĐĂNG KÝ

THỰC HIỆN ĐỀ TÀI NCKH TẠI BỆNH VIỆN TRƯỜNG

1.     Đăng ký

Học viên, sinh viên có nhu cầu lấy số liệu tại Bệnh viện Trường ĐHYD Huế:

- Đến đăng ký tại phòng NCKH, xuất trình đề cương nghiên cứu đã được đánh giá hội đồng hoặc biên bản thông qua Hội đồng Y đức.

- Phòng NCKH sẽ lưu thông tin học viên gồm Họ và tên, niên khóa, tên đề tài, ngày đăng ký lấy số liệu kèm chữ ký xác nhận của học viên.

- Phòng NCKH sẽ cấp cho học viên 02 bản “Đơn xin thu thập số liệu” (mẫu 1), học viên phải hoàn tất các nội dung trong đơn, có ý kiến đồng ý của Ban chủ nhiệm Khoa/Trung tâm/Đơn vị nơi mà học viên, sinh viên sẽ đến lấy số liệu, lãnh đạo phòng NCKH-ĐN-ĐT-CĐT, lãnh đạo phòng KHTH.

- Nộp 01 bản cho phòng Kế hoạch tổng hợp, 01 bản học viên giữ.

2. Xác nhận

- Sau khi hoàn tất đề tài, học viên đến phòng NCKH nhận 02 bản “Đơn đề nghị xác nhận số liệu” (mẫu 2) điền và trình ký phòng KHTH kèm danh sách bệnh nhân cần xác nhận.

- Học viên sẽ nộp 1 bản “Đơn đề nghị xác nhận số liệu” cho phòng KHTH lưu, và 1 bản cho đơn vị chịu trách nhiệm nghiệm thu đề tài.

- Khi có kiểm tra, giấy tờ đối chứng sẽ là  thông tin đăng ký lấy số liệu ở Phòng NCKH-ĐN-ĐT-CĐT và “Đơn xin thu thập số liệu” cùng “Đơn đề nghị xác nhận số liệu” lưu tại phòng KHTH.

            KT. GIÁM ĐỐC                                                                                                        TRƯỞNG PHÒNG NCKH-ĐN-ĐT-CĐT

           PHÓ GIÁM ĐỐC

 

                                                              

    PGS. TS. Lê Đình Khánh                                                                                                         PGS.TS.Đặng Công Thuận

 

Đơn xin lấy số liệu học viên nhận trực tiếp tại phòng NCKH-ĐN-ĐT-CĐT Bệnh viện Trường

Mẫu đơn xin xác nhận số liệu download tại đây:

https://drive.google.com/open?id=0B6A-n1Netp3TZ215NHkydFJ0SEU