Tài liệu hướng dẫn thực hành khám bệnh và chữa bệnh

Dự thảo thông tư Hướng dẫn thực hành cấp chứng chỉ hành nghề khám bênh, chữa bệnh đối với bác sĩ y khoa

https://drive.google.com/file/d/1sd-KsDLtFTSjcnV3qcsHC6mJrcYhRvQa/view?usp=sharing

Nghị định 109/2016/NĐ-CP:

https://drive.google.com/file/d/14rNnHibI8QN0H_teZcOSAvvZwJBGiWt5/view?usp=sharing

Quyết định số 1854/QĐ-BYT

https://drive.google.com/file/d/1BMxztZUF-8RtQLzSOeluBPP1W4CkkVWv/view?usp=sharing

Thông tư số 35/2019/TT-BYT

https://drive.google.com/file/d/17BTdjXrcFIvKAGnoat06G7RU9NbSqy6K/view?usp=sharing