Bệnh viện Y Dược Huế

Mẫu tờ trình mở lớp đào tạo kỹ thuật ngắn hạn cấp chứng chỉ

1. Mẫu tờ trình mở lớp đào tạo kỹ thuật ngắn hạn cấp chứng chỉ tại Bệnh viện Trường Đại học Y Dược Huế

https://drive.google.com/open?id=0B6A-n1Netp3TSGdib3JsNnZhMFE

2. Mẫu tờ trình đề nghị thành lập ban chấm thi coi thi kết thúc khóa đào tạo

https://drive.google.com/open?id=0B6A-n1Netp3TV1plcnpPWW82OHc

Đơn vị đào tạo đánh máy điền vào phần trống, đồng thời xóa bỏ phần ngoặc đơn hướng dẫn, trưởng đơn vị ký tên và chuyển về phòng NCKH-ĐN-ĐT-CĐT.