Bệnh viện Y Dược Huế

Quy trình Đăng ký thực hành khám bệnh và chữa bệnh tại Bệnh viện Trường Đại học Y Dược Huế

TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y DƯỢC HUẾ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

BỆNH VIỆN TRƯỜNG ĐH Y-DƯỢC HUẾ

Độc lập-Tự do-Hạnh phúc

Huế, ngày     tháng 06 năm 2017

QUY TRÌNH ĐĂNG KÝ THỰC HÀNH KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH

TẠI BỆNH VIỆN ĐẠI HỌC Y DƯỢC HUẾ

          Căn cứ Nghị định số109/2016/NĐ-CP của Chính phủ Quy định cấp chứng chỉ hành nghề đối với người hành nghề và cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh

          Căn cứ Quyết định số 4692/QĐ-BYT của Bộ Y tế  về việc công bố thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của bộ y tế trong lĩnh vực khám bệnh, chữa bệnh

1.     Thời gian và đối tượng

- 18 tháng thực hành với bác sỹ

- 12 tháng thực hành đối với y sỹ

- 09 tháng thực hành đối với hộ sinh viên

- 09 tháng thực hành đối với điều dưỡng viên, kỹ thuật viên.  

2.     Đăng ký

Học viên có nhu cầu thực hành khám bệnh, chữa bệnh tại Bệnh viện Trường ĐHYD Huế:

- Đến đăng ký tại phòng NCKH-ĐN-ĐT-CĐT, xuất trình bằng tốt nghiệp hoặc giấy chứng nhận tốt nghiệp tương ứng với chuyên ngành đăng ký cùng các giấy tờ liên quan khác.

- Học viên hoàn thành “Đơn đề nghị thực hành tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh”,   “ Hợp đồng thực hành khám bệnh và chữa bệnh” và hồ sơ đăng ký thực hành.

- Phòng NCKH-ĐN-ĐT-CĐT liên hệ với lãnh đạo đơn vị mà học viên đăng ký để cử cán bộ phụ trách hướng dẫn thực hành và có quyết định phân công cán bộ phụ trách.

- Sau khi phòng NCKH-ĐN-ĐT-CĐT hoàn tất hồ sơ đăng ký, học viên đến phòng Tài chính kế toán để nộp học phí và trở lại phòng NCKH-ĐN-ĐT-CĐT để nhận quyết định phân công người hướng dẫn

3 . Xác nhận

- Sau khi hoàn tất khóa thực hành, lãnh đạo đơn vị và người hướng dẫn thực hành nộp bản đánh giá cuối khóa thực hành về phòng NCKH-ĐN-ĐT-CĐT.

- Đơn vị và người hướng dẫn thực hành chỉ đánh giá “ Đạt” hay “ Không đạt” qua kiểm tra, đánh giá tại đơn vị, không tổ chức kiểm tra kết thúc khóa thực hành cho học viên.

- Phòng NCKH-ĐN-ĐT-CĐT sẽ cấp Giấy xác nhận quá trình thực hành theo mẫu ban hành có chữ ký của Ban Giám đốc Bệnh viện.

4.     Kinh phí đào tạo:

- 300.000đ/ tháng thực hành đối với tất cả các đối tượng học viên ở mục 1

 

             KT. GIÁM ĐỐC                                                                                               TRƯỞNG PHÒNG NCKH-ĐN-ĐT-CĐT

            PHÓ GIÁM ĐỐC

                                                              

                          

      PGS.TS. Lê Đình Khánh                                                                                                PGS.TS.Đặng Công Thuận