Bệnh viện Y Dược Huế

CÁCH TRÌNH BÀY BÀI BÁO NGHIÊN CỨU KHOA HỌC CẤP TRƯỜNG DO BỆNH VIỆN HỖ TRỢ KINH PHÍ

 

CÁCH TRÌNH BÀY BÀI BÁO NGHIÊN CỨU KHOA HỌC CẤP TRƯỜNG DO BỆNH VIỆN HỖ TRỢ KINH PHÍ

 

¬ Cách trình bày bài đăng báo như sau:

1. Mẫu trình bày bài nghiên cứu khoa học:   
- Báo cáo khoa học được đánh máy vi tính trên khổ giấy A4   
- Bảng mã Unicode; Font chữ: Times New Roman, Cỡ chữ 12,  Cách dòng đơn.
- Canh lề: lề trái 3 cm; lề phải 2 cm; lề trên 2 cm; lề dưới 2 cm.        
 2. Nội dung bài báo cáo khoa học: được sắp xếp theo thứ tự sau đây:         
- Tên đề tài (Cỡ chữ 14, in hoa, đậm, đặt ở giữa): Tiếng Việt và Tiếng Anh

               - Tên tác giả/nhóm tác giả: Ghi bên dưới tiêu đề lớn, cỡ chữ 12, in nghiêng.           
            Tóm tắt nghiên cứu (tiếng Việt) khoảng 200 từ. Phần tóm tắt được cấu trúc như sau:  Đặt vấn đề (bao gồm cả mục tiêu nghiên cứu); Đối tượng và phương pháp nghiên cứu; Kết quả; Kết luận.

           Từ khoá : danh sách các từ khoá viết theo định dạng từ Medical Subject Headings (MeSH) theo hệ thống Index Medicus                                        

           Tóm tắt nghiên cứu (tiếng Anh) khoảng 200 từ, có cấu trúc như sau:               
           + Title (Cỡ chữ 14, hoa, đậm, đặt ở giữa)

          + Author (Không dấu, ghi cơ quan bằng tiếng Anh) ; Background (including purposes);  Materials and method; Results; Conclusion. Key words.

           Báo cáo toàn văn bao gồm: Đặt vấn đề và mục tiêu; Đối tượng và phương pháp nghiên cứu; Kết quả; Bàn luận; Kết luận và kiến nghị; Tài liệu tham khảo chính (không quá 20 tài liệu tham khảo); Phụ lục (nếu có).     
Tổng số trang không quá 8.         
           Ảnh được quét đưa vào đúng chỗ hình minh họa và gửi kèm theo ảnh gốc (định dạng .JPEG). Danh từ tiếng Việt nếu được dịch từ tiếng nước ngoài phải được viết kèm theo từ nguyên gốc. Các chữ viết tắt phải có chú thích các từ gốc của các chữ viết tắt.
           Tài liệu tham khảo:  Tên của tất cả tác giả; năm, tên bài báo; tên tạp chí được viết tắt theo qui ước như trong Medline; tập số; trang đầu và trang cuối của bài báo.

                                                                                                

                                                                                                                                                                                                                                                            PHÒNG NCKH-ĐN-ĐT-CĐT