Giới thiệu phòng Kế hoạch Tổng hợp

1. Tên Phòng (Tiếng Việt): PHÒNG KẾ HOẠCH TỔNG HỢP

     Tên Phòng (Tiếng Anh): General Planning Department

2. Điện thoại: 054 2.229409      Email: khthbvyd@gmail.com

3. Ban Lãnh đạo phòng:

- TS.BSCKII Hồ Duy Bính: Trưởng phòng

 - PGS.TS. Lê Chuyển: Phó Trưởng phòng

4. Cơ cấu tổ chức:

4.1 Sơ lược quá trình phát triển của đơn vị:

- Phòng Kế hoạch tổng hợp được thành lập dựa vào Quyết định 783/QĐ-BVYD của Hiệu trưởng Trường Đại học Y Khoa Huế ngày 24/06/2003.

- Đến tháng 4/2010 đến nay, thực hiện quyết định cải tổ và bổ nhiệm cán bộ quản lý mới, phòng thực hiện công việc và chất lượng công tác yêu cầu cao hơn trước.

4.2 Tình hình nhân lực hiện nay:

- Số lượng: 16 cán bộ

- Trong đó: 03 bác sĩ trình độ trên đại học, 7 cán bộ đại học.

4.3 Các bộ phận: căn cứ Quyết định số 46/QĐ-BVYD của Giám đốc Bệnh viện về việc thành lập các tổ thuộc Phòng Kế hoạch tổng hợp gồm 3 tổ.

- Tổ khám chữa bệnh

- Tổ thống kê báo cáo

- Tổ lưu trữ Hồ sơ bệnh án

5. Hoạt động chủ yếu của đơn vị

Là một trong những phòng chức năng chủ đạo, tham mưu và giúp việc cho Giám đốc trong việc lập kế hoạch hoạt động, tổ chức, kiểm tra đôn đốc việc thực hiện nhiệm vụ  hoạt động khám chữa bệnh của bệnh viện và qui chế chức trách chuyên môn trong phạm vi toàn bệnh viện.

- Căn cứ vào nhiệm vụ của bệnh viện, hướng dẫn các khoa, phòng lập kế hoạch thực hiện các mặt hoạt động của bệnh viện.

- Tổ chức, theo dõi, đôn đốc, đánh giá hiệu quả việc thực hiện kế hoạch, Quy chế bệnh viện để báo cáo giám đốc xem xét, chỉ đạo.

- Tổng kết đánh giá công tác chuyên môn bệnh viện hàng quý, 6 tháng và năm.

- Tổ chức việc điều hòa phối hợp công tác giữa các khoa, phòng trong bệnh viện, giữa bệnh viện với các cơ quan hữu quan nhằm nâng cao hiệu quả công tác khám chữa bệnh của bệnh viện. 

- Phối hợp với phòng chỉ đạo tuyến để chỉ đạo và hỗ trợ chuyên môn kỹ thuật cho các bệnh viện tuyến dưới. 

- Đảm bảo việc lưu trữ, thống kê, khai thác hồ sơ bệnh án theo quy định của pháp luật. 

- Thực hiện công tác báo cáo, thống kê số liệu khám chữa bệnh kịp thời.

- Tổ chức công tác thường trực toàn bệnh viện.

- Bảo đảm công tác tiếp dân và hoạt động “Đường dây nóng” bệnh viện.

- Xây dựng quy hoạch phát triển chuyên môn kỹ thuật của bệnh viện để trình Giám đốc xét duyệt và báo cáo cấp trên. 

- Định kỳ sơ kết, tổng kết công tác điều trị, báo cáo Giám đốc và cơ quan lãnh đạo cấp trên. 

- Chuẩn bị các phương án phòng chống thiên tai, thảm họa và các trường hợp bất thường khác để trình giám đốc và tổ chức thực hiện. 

- Tổ chức quản lý sinh viên, học viên đến thực tập tại Bệnh viện theo quy định của Ban Giám đốc Bệnh viện và Nhà trường.

- Xây dựng quy trình làm việc cụ thể ở các bộ phận thuộc Phòng Kế hoạch. Tổng hợp.

7. Thành tích nổi bật

- Nhiều năm liền đạt danh hiệu “Tập thể lao động xuất sắc”.

- Giấy khen Đại học Huế năm học 2010-2011.

- Giấy khen Hiệu trưởng Trường Đại học Y Dược Huế năm học 2011-2012.

- Giấy khen Hiệu trưởng Trường Đại học Y Dược Huế năm học 2012-2013.

- Giấy khen Hiệu trưởng Trường Đại học Y Dược Huế năm học 2013-2014.

- Giấy khen Đại học Huế năm học 2014-2015.

- Nhiều cá nhân được tặng thưởng Bằng khen Thủ tướng chính phủ, Bằng khen Bộ trưởng Bộ Y tế, Bằng lao động sáng tạo của Tổng liên đoàn lao động, Chiến sỹ thi đua cấp Bộ, Bằng khen Công đoàn y tế....

8. Phương hướng phát triển

- Xây dựng phòng theo tiêu chuẩn hiện đại, ứng dụng công nghệ mới phục vụ hoạt động phù hợp với xu thế phát triển của ngành và xã hội.

- Tiến đến thực hiện quản lý hoạt động tự động hóa, quản lý bệnh nhân qua bệnh án điện tử.

MỘT SỐ HÌNH ẢNH MINH HỌA HOẠT ĐỘNG CỦA PHÒNG


Tập thể cán bộ phòng Kế hoạch tổng hợp

 

Hành chính văn phòng


Lưu trữ Hồ sơ bệnh án

Tổ chức nhân sự, báo cáo thống kê số liệu