Thông báo mời thầu quầy hàng tạp hóa tại Bệnh viện đại học Y Dược Huế

.

 Thông báo mời thầu quầy hàng tạp hóa