Thông báo gia hạn thời gian bán Hồ sơ mua thầu các dịch vụ tại Bệnh viện Đại học Y Dược Huế

.

Thông báo gia hạn thời gian bán Hồ sơ mua thầu các dịch vụ tại Bệnh viện Đại học Y Dược Huế