Thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu quầy tạp hóa số 2

.

Thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu quầy tạp hóa số 2