Bệnh viện Y Dược Huế

BỆNH VIỆN ĐẠI HỌC Y DƯỢC HUẾ
Địa chỉ: 41 Nguyễn Huệ, Vĩnh Ninh, tp. Huế, Huế, Việt Nam
Điện thoại:+84 234 3847 146
Email: info@bvydhue.vn
Website: http://www.bvydhue.vn

Xin cảm ơn! Thông tin liên hệ của bạn đã được gửi đi.
(*) Bắt buộc nhập